Om oss

Symptoms är ett språkoberoende och personcentrerat system som låter patienter och medborgare (när de själva behöver och önskar) rapportera symtom, funktioner och livskvalitet. Rapporteringen hjälper hälso- och sjukvården att fylla patientens verkliga vårdbehov, planera deras sjukvård och (detta är jätteviktigt) ger svar på om och hur hälso- och sjukvården påverkar symtom och livskvalitet. Helt enkelt visa hur vi verkligen mår och hur sjukvården påverkar det.

Idag är vård och omsorg i Sverige inte organiserad för patienter. Vårdkvaliteten i Sverige är i internationell toppklass, men patienters tillfredsställelse är på jumboplats (OECD). Svensk sjukvård befinner sig även i botten internationellt sett avseende kontinuitet, och på detta följer låg möjlighet att styra vårdinsatser efter behov.

Om sjukvården inte strukturerat och kontinuerligt mäter symtom, funktioner och livskvalitet hos patienterna, så är sannolikheten att man ska förbättra dessa låg. Det är också svårt att veta om vårdresurserna verkligen riktas mot de problem som är viktiga för patienten. Det uppskattas att en femtedel av sjukvårdskostnaderna i OECD-länderna inte leder till något värde för patienterna, och det tror vi stämmer.

Historia

Symptoms frö såddes redan i början på 2000-talet när grundarna Johan och Martin forskade och arbetade kliniskt tillsammans. Redan då började de fundera på hur vården var organiserad och hur patientens kunskap om sitt eget mående skulle kunna användas bättre. Martin arbetade även fackligt och träffade mängder av politiker från olika block, och ifrågasatte om de visste vad de betalade för. 

2012 stod vi i Uppsala på en unik plats på jorden, då medborgarna gavs möjlighet att läsa sin egen journal via nätet. Införandet av journalen på nätet var kontroversiellt, men en omfattande enkätstudie har visat att patienterna är mycket positiva och uppskattar att kunna ta del av sin vårdhistorik, provsvar och ha kontakt med vården via sin journal på nätet, tvärtemot de farhågor och den kritik som funnits innan införandet. 

När journalen på nätet infördes fanns plötsligt ett sätt för patienter att ta del av vårdinformation, men det saknas vägar för patienten att återkoppla med sina perspektiv. Ur den tanken föddes Symptoms – en möjlighet för patienten att på ett strukturerat sätt rapportera och följa sina symtom över tid. 

Symptoms skapas och utvecklas i en iterativ process tillsammans med patienter och vårdgivare. 

Målbilden är att Symptoms ska finnas tillgängligt för alla medborgare. Alla ska kunna använda Symptoms och därmed vara med och prioritera patientens vård. Symptoms strävar mot att leva upp till de högsta certifieringarna för informationssäkerhet. 

Vetenskapen bakom Symptoms

Symptoms utvecklas med patienten i centrum och med fokus på användarvänlighet. Formulären som används för att systematiskt samla in data om användarens symtom, funktioner och livskvalitet är noga utvalda för att vara de bästa vetenskapligt framtagna formulären. Vi har hög kompetens inom evidensbaserad medicin, presenterar evidensgraderingar av frågeformulär och bevakar världslitteraturen i ämnet.

I Symptoms team finns kompetenser från flera forskningsområden och vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

En nyligen publicerad studie kom fram till att patienterna efterfrågade bättre kommunikationsstöd i mötet med vården:

”Det framkom förslag om att mötet borde följa en samtalsstruktur som både vårdpersonal och patienter känner till. Då skulle agendan vara känd på förhand, och det skulle underlätta för båda parter att komma till tals. Ett förslag för att underlätta dialogen var att åskådliggöra flera aspekter av hälsan visuellt, till exempel genom olika typer av diagram där patienten kunde markera sitt aktuella mående, vilket skulle minska risken för missförstånd.” (Läkartidningen 09-10/2018). 

Personcentrering ger bättre vård

Symptoms perspektiv är personcentrerat och evidensbaserat. Vi låter patienterna välja vilka symtom de vill rapportera och leder dem till rätt formulär. Det perspektivet skiljer sig från lösningar som förutsätter att vården styr vilka formulär patienten ska fylla i, ofta baserat på olika diagnoser.

Läs mer om vad Symptoms kan bidra med.