Vem är Symptoms till för?

Genom Symptoms får patienten stöd i att berätta om sin upplevelse av sjukdom, och hjälp att visualisera detta för vården. Patienten är därmed med och sätter agendan för mötet med vården, vilket är en förutsättning för personcentrerad och jämlik vård.

 • Kontinuitet

  Symptoms erbjuder vården möjlighet att skapa en relation med patienten över tid, vilket ger kontinuitet. Genom att använda Symptoms kan användaren ta med sig sin berättelse och kan därmed utgöra kontinuiteten i den egna vården. Detta blir särskilt viktigt när det i många fall är vanligt att man som patient träffar nya sjukvårdskontakter. Att då ha visuellt och skrivet stöd i att berätta sin historia tror vi är centralt för att uppnå en god kontinuitet i vården. 

 • Jämlikhet

  Gränssnittet för användare ska göras lättillgängligt för medborgare med olika nivåer av hälsolitteracitet och på olika språk. Genom detta får vårdgivaren alltid tillgång till de mest relevanta data patienten kan ge, vilket är en förutsättning för jämlik vård. Vi vet att vård inte sker på lika villkor på olika platser i landet och för medborgare. Symptoms är ett steg på vägen i att hjälpa medborgare till en mer jämlik vård. 

 • Kvalitetsmått

  Genom att patienten ges möjlighet att berätta om förändringar i mående, skapas också ett nytt mått på kvalitet i vården. Skapar vårdens insatser någon förbättring för patienten? Hur klarar sig den här vårdcentralen jämfört med en annan?

 • Utvärderingsverktyg

  Om sjukvården aldrig strukturerat och kontinuerligt mäter symtom, funktioner och livskvalitet hos patienterna, så är det också svårt att veta om vårdresurserna verkligen riktas mot de problem som är viktiga för patienten. Det uppskattas att en femtedel av sjukvårdskostnaderna i OECD-länderna inte leder till något värde för patienterna.

  I sjukvården är man bra på att mäta antal, tid och pengar – men har saknat möjlighet att låta de mjukare värdena ta plats. Märks en förbättring hos patienten efter behandling? Symptoms kan bidra med patientens perspektiv på sin hälsa och utvärdera vården baserat på resultat av behandling, inte bara på antal, tid och pengar.

Säkerhet och certifieringar 

Symptoms plattform är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi jobbar kontinuerligt med kvalitetsarbete och strävar efter att hålla högsta nivå av informationssäkerhet.

Samarbeten

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi samarbetar med många aktörer inom vårdsverige och tror att vi tillsammans kan bidra till att ge en bättre sjukvård.

Vill du veta mer, kontakta oss

info@symptoms.se

Symptoms Europe AB
Salagatan 18A
753 30 Uppsala